Právo na odstúpenie od zmluvy

7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE/PRÁVO NA ODSTÚPENIE TOVARU

7.1 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

7.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, doručili posledný tovar

7.3 Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám (MMFitness GmbH, Industriestraße 1 / HA00, 2100 Korneuburg / Tel: +43 (0) 2246 28982 / Mail: office@mmfitness.at) zaslať jasné písomné vyhlásenie (napr. list zaslaný poštou alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný.

Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.4. Na dodržanie lehoty na zrušenie postačí, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

7.5. Tu si môžete stiahnuť náš vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

8. DÔSLEDKY ODLOŽENIA TOVARU

8.1. Ak odstúpite od tejto zmluvy, uhradili sme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejšie ponúkané štandardné doručenie z našej strany), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o zrušení tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; za žiadnych okolností vám za túto splátku nebudú účtované poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme vrátený tovar alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

8.2. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte len za prípadné zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.3. Z vrátenia sú vylúčené:

tovar, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv a môžu nastať v lehote na odstúpenie od zmluvy,

tovar vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený jeho osobným potrebám,

Tovar, ktorý sa môže rýchlo kaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil

Tovar, ktorý je dodávaný zapečatený a nie je vhodné ho vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov , ak bola po dodaní odstránená pečať,

tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, alkoholické nápoje, cena uzavretia zmluvy, nie však skôr možno dodať viac ako 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorej aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv,

zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak je po dodaní rozpečatený,

noviny, periodiká alebo časopisy s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodanie takýchto publikácií< /p>

8.4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje iba na nekomerčných kupujúcich.

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE/PRÁVO NA ODSTÚPENIE SLUŽIEB

9.1. Máte právo odvolať túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodov.

9.2. Výpovedná lehota je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

9.3. Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám (MMFitness GmbH, Industriestraße 1 / Halle H, 2100 Korneuburg / Tel: +43 (0) 02262 71879 / Mail: office(@)mmfitness.at) zaslať jasné vyhlásenie ( napr. list zaslaný poštou alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný.

(Pozri bod 7.5.)

9.4. Na dodržanie lehoty na zrušenie postačí, ak oznámenie o uplatnení práva na zrušenie odošlete pred uplynutím lehoty na zrušenie.

9.5. Služby, ktoré už boli plne poskytnuté, nemožno odvolať.

10. DÔSLEDKY ODSTRANIA NA SLUŽBY

10.1. Ak odstúpite od tejto zmluvy, uhradili sme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejšie ponúkané štandardné doručenie z našej strany), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o zrušení tejto zmluvy.

10.2. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; za žiadnych okolností vám za túto splátku nebudú účtované poplatky.

10.3. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na zrušenie, musíte nám zaplatiť primeranú sumu, ktorá zodpovedá pomeru už poskytnutých služieb do okamihu, keď ste nás informovali o uplatnení práva na zrušenie vzhľadom na túto zmluvu v porovnaní s celkovým rozsahom služieb poskytovaných v zmluve.

Produkt pridaný do zoznamu želaní
Produkt pridaný na porovnanie.